2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

РАЛЛИ-РЕЙДУ - ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Вчера в конференц-зале спортивной школы-интерната Бабарапа Геоктепинского этрапа Ахалского велаята состоялся медиа-форум на тему предстоящего международного ралли-рейда «Амуль — Хазар 2018», а также проходящих в настоящее время по территории Туркменистана велопробега и легкоатл

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRY BILEN

Welaýatymyzda geçirilýän media foruma köp sanly adamlaryň ýygnanmagy Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçiriljek halkara awtoralli ýaryşyna, şeýle-de häzirki günlerde dowam edýän welosipedli ýörişe we ylgaw ýaryşyna bolan gyzyklanmanyň nädereje uludygyny aýdyň görkezýär.

KÄRIZÇILERIŇ YHLASY

Hormatly Prezidentimiziň  «Türkme­nistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip yglan eden ýylynda «Suw — ýaşaýşyň gözbaşy» diýen şygardan ugur alyp işleýän «Bäherdenagyzsuw»  müdirliginiň kärizçileri, ata-babalarymyzdan miras galan kärizleri dikeltmekde we ene ýeriň süňňünden syz

ZÄHMETE HÖWES

Welaýatymyzyň ak ekin ussatlary galla oragyny gyzgalaňly alyp barýarlar. Daýhan yhlasy bilen birkemsiz ýetişdirilen hasyly soňky dänesine çenli ýygnamak ugrundaky asylly işe örän jogapkärli çemeleşilýär.

KAZYÝET IŞGÄRLERINE TOÝ SOWGADY

Dübn Sarahs etrabynyň merkezinde etrap kazyýetiniň täze edara binasynyň açylyş dabarasy boldy.

RUHUBELENT ÝAŞLAR ÝARYŞDY

Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde mekdep okuwçylarynyň onlarçasy tomusky dynç alyş möwsümini geçirýär. Bu ýere welaýatymyzyň dürli ýerinden gelen çagalaryň arasynda gyzykly sport ýaryşlary yzygiderli guralýar.

DOSTLUK ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz türkmen halkyna taryhymyz barada ajaýyp maglumatlary, rowaýatlary hem-de ylmy garaýyşlary özünde jemleýän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny sowgat berdi.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ АХАЛА

В Доме культуры Геоктепинского этрапа состоялся велаятский тур конкурса «Лучший врач 2018 года».

BORÇNAMA ÝERINE ÝETIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada alyp barýan syýasatyndan ugur alyp, Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň ussat kärendeçileri Watan harmanyna 6006 tonna bugdaý tabşyryp, boýun alan borçnamalary

AJAÝYP KITABYŇ TANYŞDYRYŞ DABARASY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Görogly etrap birleşmesinde, kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda, hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.