Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Habarlar

Türkmen – gazak gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama bilen berkidildi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna döwlet saparyna ugrady. Aşgabadyň Halkara howa menzilinde milli Liderimizi resmi adamlar ugratdylar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň meselelerine we resminamalaryň taslamalaryna garaldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Wideoşekilli maslahatda welaýatlarda alnyp barylýan oba hojalyk işleriniň barşyna hem-de Türkmen bedewiniň baýramyna taýýarlyk meselelerine garaldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatynyň barşynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy ugurlaryna, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýyna, şeýle hem ýurdumyzda giňden bellenilýän şanly senelere taýýarlyk işleri bilen baglanyşykly meselelere garaldy.

Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy

“Aziada-2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly kongresde hormatly Prezidentimize “Ýylyň adamy” hormatly derejesini bermek hakyndaky diplomy gowşurmak dabarasy boldy. Ony döwlet Baştutanymyza Aziýanyň küşt federasiýasynyň ýolbaşçysy Şeýh Sultan Halifa Sultan Şahbut Al-Nahaýan dabaraly gowşurdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijeleri jemlenildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň birinji çärýeginde ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, hasabat döwründe milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň işiniň netijelerine garaldy, degişli hasabatlar diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere baha berildi hem-de döwlet durmuşynyň beýleki ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we guramaçylyk meselelerine seredildi.

SUWUŇ ŞANYNA TUTULAN TOÝDA

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň her bir güni toý-baýrama beslenýär. «Suw damjasyaltyn dänesi» baýramy mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeginde toý çäreleri ýaýbaňlandyryldy. Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň toplumynyň mähellesi hem ýetik boldy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplum milli ykdysadyýetimiziň eksport mümkinçiliklerini artdyrar

Hormatly Prezidentimiz Garlyk dag-magdan baýlaşdyryjy toplumynyň ulanmaga berilmek dabarasynda çykyş edip, täze kärhananyň ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri – himiýa senagaty ösdürmek babatynda strategiki ähmiýetini belledi.

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasarynyň, käbir ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK! SAGDYNLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ WASPY

2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, «Galkynyş», «Watan», «Nesil» gazetleriniň we «Wozroždeniýe» žurnalynyň redaksiýalary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegi ugrunda edýän uly aladalaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini, sporty, bedenterbiýäni wagyz-nesihat etmek we ýurdumyzyň türgenlerini sport üstünliklerine ruhlandyrmak, şeýle hem paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny dabaralandyrmak maksady bilen goşgy, hekaýa, oçerk, makala ýazmak boýunça okyjylaryň arasynda «Ýörelgämiz — sagdynlyk, buýsanjymyz — Aziada» atly döredijilik bäşleşigini yglan edýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.