2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

WAGYZ-NESIHAT MASLAHATY

   Ýakynda welaýat häkimliginiň mejlisler eýwanynda halkymyzyň milli ýӧrelgelerini berkarar etmek, bilim, saglyk ulgamlarynda işleri ilerletmek, geçirilýän medeni-kӧpçülik çärelerine, ýaş nesilleriň terbiýesine ünsi güýçlendirmek hem-de bu ugurda geçirilýän wagyz-nesihat işleri

MYNASYPLAR SYLAGLANDY

   Golaýda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde 2017-2018-nji okuw ýylynda mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň dӧwlet tapgyrynda baýrakly orunlara mynasyp bolan okuwçylary hem-d

XIX MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ WELAÝAT TAPGYRY

Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XIX Milli sport oýunlarynyň wela­ýat tapgyry geçirildi.

RUHUBELENTLIK BAŞ ÝÖRELGÄMIZ

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralýan XIX Milli sport oýunlarynyň Lebap welaýatynda geçirilen tapgyry sport baýramçylygyna öwrüldi. Oňa ezber türgenleriň uly topary, şeýle hem köp sanly janköýerler gatnaşdylar.

UMUMADAMZAT GYMMATLYKLARYNYŇ ÇEŞMESI

Golaýda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 60-njy orta mekdebinde hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyna bagyşlap etrabyň taryh mugallymlarynyň, kitaphana müdirleriniň, etrabyň bilim-

Ýaş nesillere görelde

Ýakynda Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdepde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýaş nesillere görelde» diýen şygar bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

SAGDYN BEDENDE – SAGDYN RUH

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan şanly ýylymyzda Bäherden etrabynda-da täsirli çäreler geçirilýär. Etrabyň sport mekdebinde «Sagdyn bedende — sagdyn ruh» ady bilen geçirilen ýaryşa etrabyň dürli ýerinden gelen ýaşlar gatnaşdy.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

« TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda eziz Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan medeni-sport we beýleki mazmunly çäreler toý ruhubelentligi bilen alamatlanýar.

ZÄHMETIŇ GORAGYNDA

Golaýda Köpetdag etrap häkimliginiň mejlisler jaýy köp adamly boldy.

Beýik işleriň hem-de döredijiligiň aýy

“Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän 2018-nji ýylyň üçünji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň senenamasyna aýdyň sahypalary ýazyp, iri jemgyýetçilik-syýasy wakalaryna baý boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.