2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Habarlar

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň bilelikde guramagynda “Tü

“Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisi badalga aldy

Şu gün Lebap welaýatynda “Amul — Hazar 2018” awtorallisi badalga aldy.

Türkmenistanyň Prezidenti "Amul - Hazar 2018" awtoralli ýaryşynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Le­bap we­la­ýa­tyn­da iş sa­pa­ryn­da bol­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýer­de “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­niň ba­dal­ga al­ma­gy­na ba­gyş­la­nan da­ba­ra­la­ra gat­naş­dy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sebitde iri bug-gaz elektrostansiýanyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Mary döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde utgaşykly dolanyşykda işleýän ýurdumyzdaky ilkinji bug-gaz elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

BAŞ MAKSAT – ӦMÜRLERIŇ RAHATLYGY

Şu günler ähli ýerlerde hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanyp, maksada okgunly badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk bilen baglanyşykly çuň mazmunly çäreler, wagyz-nesihat işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

TÄZE BILIM OJAGY

Bilimler we talyp ýaşlar gününde Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda 240 orunlyk täze mekdebiň açylyş dabarasy aýratyn ähmiýete we ýokary ruhubelentlige eýe boldy.

ŞATLYK PAÝLAN AK MEKDEP

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirmegiň esasy sütüni bolan bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar.

BILIMLER DÜNÝÄSINE TARAP AK ÝOL

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar  welaýatymyzda ýokary derejede geçirildi.

HABARLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2018-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistany

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.