Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 AWGUST 2019

DAÝHAN AZABY — RYSGALYŇ GÖZBAŞY

Oba ýa­şaý­jy­sy­nyň iş-ala­da­sy esa­san top­rak bi­len bag­ly. Alyn de­ri­ňi dö­küp, yhlas bi­len hyz­mat et­seň ene ýer se­ni hor ede­nok. Ýe­re nä­çe zäh­met çek­di­giň­çe, şon­ça be­re­ket eçil­ýär.

«NESILDE» BAGTYÝAR ÇAGALARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIKLERI GEÇIRILDI

Geçen hepdede «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Nesil» dynç alyş merkezinde medeni we sport çäreleri geçirildi.

IŞLERI ILERLEÝÄN KÄRHANA

Hormatly Prezidentimiziň döwletimizi gülledip ösdürmek, halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagyny üpjün etmek maksadynda durmuşa geçirýän özgertmeleriniň netijesinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, şol sanda welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinde kärhanalaryň ençemesi gurlup,

DÜNÝÄ NUSGALYK ÝÖRELGE

1995-nji ýy­lyň 12-nji de­kab­ryn­da BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy dün­ýäniň 185 döwle­ti­niň bi­ra­gyz­dan gol­dama­gy­nyň ne­ti­je­sin­de Türk­me­nis­tanyň Bi­ta­rap­lyk dereje­si­ni yk­rar et­di.

HAZARYŇ KENARY — GÖZELLIK NURY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­sy bi­len ýur­dumyz­da il­kin­ji ge­zek ge­çi­ril­jek Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my Türkme­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny ýy­lyn­da ta­ry­hy ähmiýe­te eýe bo­lar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenbaşy etrap medeniýet öýünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan «Abadan maşgala döwlet abatlygynyň kepilidir» atly şygar astynda maslahat geçirildi.

GÖZEL GÖRKLI AŞGABAT

Eziz Di­ýa­ry­myz­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrüniň beýik işlerini häsiýetlendirýän ykdysady, ruhy özgertmeler ýokary depginde dowam edýär.

HAZARYŇ UGLEWODOROD SERIŞDELERI — HALKLARYŇ ABADANÇYLYGYNA

Mälim bolşy ýaly, ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Bu forumy geçirmek başlangyjy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa degişlidir.

DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI DOWAM EDÝÄR

Häzirki döwürde tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde bagtyýar çagalaryň köp sanlysy Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde ýerleşýän, 2015-nji ýylda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda açylyp ulanylmaga berlen «Dürdäne» çagalar sagaldyş we dyn

HALAL ZÄHMETIŇ HÖZIRI

Türkmen gelin-gyzlarynyň juda ajaýyp el işleri bolan keşdeleri, nagyşdyr gaýmalary bilen bir hatarda dünýäni haýrana galdyrýan, gadymdan gelýän gymmatlyklarymyzyň biri bolan halylarymyz enelerimiziň dünýäniň ösüşine goşan uly goşandydyr.

IŞJEŇ PIKIR ALŞYLDY

Türkmeniň taňry nazary düşen dagly-düzli, deňizli-derýaly, bagly-bakjaly gadymy gözel topragyna bu günki gün ýene-de ajaýyp döwran dolandy.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň hem-de Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda, maslahat geçirildi.

DOSTLUKLY GATNAŞYKLARYŇ DEŇZI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň tagallalary bilen barha gözelleşýän «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara döredijilik festiwallarynyň, işewür maslahatlaryň, milli dabaralaryň we möhüm jemgyýetçilik çäreleriniň geçiril

AK ÝOL ARZUWLADYLAR

Ýa­kyn­da Sa­rahs et­rap bi­lim bö­lü­min­de «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýylyn­da ýur­du­my­zyň ýö­ri­te we ýo­ka­ry okuw mek­dep­le­ri­ni üs­tünlik­li ta­mam­lap gelen ýaş­la­ryň saý­lap alan ugur­la­ry bo­ýun­ça işe ug­ra­dyş da­ba­ra­sy bol­dy.

ÝAŞ HÜNÄRMENLERE BAGYŞLANDY

Ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry we ýö­ri­te or­ta mu­gal­lym­çy­lyk mek­dep­le­ri­ni ta­mam­lap, Türkme­nis­tanyň Bi­lim ministr­li­gi­niň ug­rat­ma­gy bo­ýun­ça, tä­ze okuw ýy­ly­nyň öňüsy­ra­syn­da uçu­rym­la­ryň 57-si Ahal we­la­ýa­ty­nyň Ba­ba­daý­han et­ra­byn­da­ky mekdep­

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.