Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 AWGUST 2019

MEKDEP BAZARLARY SIZIŇ HYZMATYŇYZDA!

1-nji awgustdan başlap, ýurdumyzyň ähli sebitinde mekdep bazarlary işe girişdi. Mekdep üçin harytlaryň we okuw maksatly gerekli esbaplaryň satuwy bu bazarlarda ýola goýuldy.

GOŇŞUÇYLYK — HYZMATDAŞLYK

Durnukly uzak möhletleýin ösüş toplumlaýyn we ählumumy häsiýetli bolanda, rowaçlyklara beslenýär. Taryhyň dürli döwürlerinde hem ählumumy häsiýetli özara bähbitli we köpugurly hyzmatdaşlygyň üstünliklere eýe bolandygyny görmek bolýar.

DÖWREBAP ŞÄHERÇELER — ÝAŞAÝŞYMYZYŇ HÖZIRI

Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy esasynda «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda eziz Diýarymyzda badalga alan ynsanperwerlige ýugrulan «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» gö

ÝAŞ ÝANGYN SÖNDÜRIJILER BÄSLEŞDILER

Gökdere jülgesi Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen hözirli dynç alşyň arzyly mekanyna öwrüldi.

GÜL ÇAGALAR — GÜL WATANYŇ GELJEGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary, goldaw-hemaýaty bilen, ýaş nesliň döwrebap bilim-terbiýe almaklary üçin giň mümkinçilikler döredilip, olaryň göwnejaý dynç almaklary, ugrunda uly alada edilýär.

Milli Liderimiz zähmet rugsadyny döredijilik hem-de sagdyn durmuş ýörelgesine bagyşlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadynyň dynç alyş günlerinde hem döredijilik işleri bilen meşgullanmagy dowam edýär.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.