Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 AWGUST 2019

EŞRET EÇILÝÄN IŞLER

«Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygary ýol-ýörelgä öwren Gahryman Arkadagymyzyň durmuşa geçirýän döwlet syýasaty eziz Diýarymyzy ösüş-özgerişleriň belent sepgitlerine ýetirýär.

ROWAÇLYK ÝYLYNYŇ BATLY GADAMLARY

Ösüşlere we rowaçlyklara beslenýän ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda milli ykdysadyýetimiziň, ylmyň, bilimiň, saglygy goraýşyň, durmuş ulgamynyň okgunly ösüşine gönükdirilen giň möçberli maksatnamalar durmuşa geçirilýär.

GELJEGE YNAMLY BARÝAS, SIZIŇ BILEN ARKADAG!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli ykdysadyýeti diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek, sanly ulgamy ornaşdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň

ÄLEME MEŞHUR SENETLER

Bu türkmeniň äleme meşhur milli senetleri sanardan köp. Enelerimiziň sünnäläp, senet derejesine ýetiren gadymy el hünärleriniň biride göli owadan halylarymyzdyr güli gözel keçelerimizdir.

BAGTYÝARLYK DÖWRI — ÜSTÜNLIKLERE BADALGA

Welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda maslahat geçirildi.

ROWAÇLYGYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Paýtagtymyz Aşgabatda, welaýat merkezlerinde öňdebaryjy innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan saglygy goraýyş merkezleri, ýöriteleşdirilen hassahanalar, derman senagaty kärhanalary yzygiderli gurlup ulanmaga berilýär.

MAŞGALA MUKADDESLIGI SARPALANÝAR

Hormatly Prezidentimi ziň alyp barýan ajaýyp ýol-ýörelgeleri esasynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe enelere, gyz-gelinlere hormat juda belentde goýulýar.

FUTBOL ÝARYŞY

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 1-nji sport desgasynda, Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda, etrabyň birinjiligini almak ugrunda futbol toparlarynyň arasynda ýaryş geçiril

KÄMIL HUKUK BINÝADY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň etrap prokuraturasy we etrap kazyýeti bilen bilelikde guramagynda, etrap medeniýet merkezinde «Kämil hukuk binýadym» atly wagyz-ündew çäresi geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.