Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 AWGUST 2019

GURMAK, DÖRETMEK ÝOLY BILEN ROWAÇLYKLARA TARAP

Döwlet berkararlygynyň, halk bagtyýarlygynyň ajaýyp nusgasyny özünde jemleýän nurana döwrümiziň Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly hem täze menzilli, ak bagtdan paýly, gowy işlerden nesibeli ýyllarymyzyň sanawyny artdyrýar.

GÖZELLIGE AŞYK GÖWÜN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde milli mirasymyzy öwrenmeklige, ony nesillerimize ýetirmeklige, has-da kämilleşdirmeklige ähli şert-mümkinçilikler döredilýär.

ABADAN MAŞGALA—BAGTYÝARLYGYŇ KE¬PILI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes öý-ojaklarymyzyň eýeleri bolan zenanlara aýratyn uly hormat goýulýar. Çaga terbiýesi maşgaladan, onda-da eneden başlanýar.

ÜSTÜNLIKLI JEMLENEN OKUW ÝYLY

Tom­suň jöw­za­ly gün­le­rin­de dynç alyş möw­sü­mi bi­len bir­lik­de tä­ze okuw ýy­ly­na taý­ýar­lyk iş­le­ri hem alnyp ba­ryl­ýar.

TERBIÝÄ BAGYŞLANAN ÝARYM ASYR

“Sa­lam, gy­zym, sa­lam! Sa­lam og­lum, sa­lam!” Ine, şu söz­le­ri Tir­kiş mu­gal­lym ýa­rym asyr­lyk zäh­met ýolun­da nä­çe ge­zek gaý­ta­la­dy­ka?! On­da-da nä­hi­li mä­hir hem- -de ýyl­gy­ryş bi­len.

ALKYŞLARYŇ GÖZBAŞYSY SIZ, ARKADAG!

Şeýle mowzukda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda Mary şäheriniň merkezindäki ajaýyp “Mary” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda giňişleýin maslahat

SAGDYNLYK — BAKY ÝÖRELGÄMIZ

Ýaňy-ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň serkerdelik edýän harby bölüminde bölümçele­riň ara­syn­da «Sag­dyn be­den­de — sagdyn ruh» ady bilen sport bäsleşigi geçirildi. Onda harby gullukçylar sportuň dürli görnüşleri boýunça özara bäsleşdi.

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­kezi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Sport we ýaş­lar sy­ýa­sa­ty mi­nistr­li­gi­niň, Türk­menis­ta­nyň Bi­lim ministr­li­gi­niň, şeý­le-de Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şykla­ry­nyň Mil­

MILLI GYMMATLYKLARA HORMAT

Tomus paslynyň şatlykly günleri çagalara ýakymly pursatlary, şowhunly wakalary sowgat edýär. Bu günler mekdep okuwçylary «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, Gökdere jülgesinde we ýerlerdäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde wagtlaryny hoş geçirýärler.

ŞADYÝAN GÜLKÜLER ÝAÝYLSYN DÜNÝÄ

Mälim bolşy ýaly, şu günler mekdep okuwçylary üçin tomus dynç alyş möwsümi gyzgalaňly dowam edýär.

DYNÇ ALYŞ DOWAM EDÝÄR

Ajaýyp zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň aladasy netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesle okuwdan boş mahalynda şadyýan dynç almaga hem ähli şertler döredilýär.

BAGTYÝAR NESIL

Tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän günlerinde «Dürdäne» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezine Balkan welaýatymyzyň dürli ýerlerinden gelen çagalaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty giňden wagyz etmek maksady bilen, «Sport sagdynlygyň girewidir» atly sport bäsl

TÖRÜMIŇ BEZEGI — TÜRKMEN KEÇESI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Mary welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda

AWTOULAG SERGISI — BELENT SEPGITLERE BADALGA

Geografik taýdan amatly ýerde ýerleşýän Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär. Ýene-de sanlyja günlerden ýurdumyzyň iň bir gözel künjekleriniň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumy geçiriler.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.