Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 IÝUL 2019

BURAWLAÝJYLARYŇ IŞLERI ILERI

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmekde saldamly zähmet goşandyny goşýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýan

LUKMANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen bilelikde ýurdumyzyň saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda yglan eden «2019-njy ýylyň iň göreldeli saglygy goraýyş işgäri» atly bäsleşigi indi

HALKYMYZ BAGTYÝAR ARKADAG BILEN!

Belent özgertmelere beslenýän bagtyýarlyk döwrümiziň her bir pursadyny gurşap alan taryhy wakalar, joşgunly dabaralar köňüllere hoşallyk, ýaşaýşa mertebe-şan berýär.

Çäk­siz buý­sanja bes­lendi

Esenguly etrabynyň medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň we etrap medeniýet bölüminiň bilen bilelikde guran dabarasyna medeniýet we sungat işgärleri, edara-kärhanalaryň wekilleri, etrabyň jemgyýetçi­lik guramalarynyň işjeň ag

Synmaz söýginiň eýeleri

Mähriban Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, «Zenan mähek daşydyr» diýen pähimi döreden halkymyz adamzat taryhynyň örän irki döwürlerinden bäri ýaşaýşyň gözelligi hem-de gönezligi bolan gelin-gyzlara aýratyn söýgi we hormat bilen garaýar».

Sagdynlygyň, ruhubelentligiň açary

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge aýratyn uly ähmiýet berilýär.

Enäni sylanyň ýollary akdyr

Enä­niň ala­da­sy­na tü­ken­me ýok. Ba­la­sy­nyň ula­lyp, haýyrly ynsan bolup, og­ly bi­len or­da­ly, gy­zy bi­len gu­da­ly bol­ma­gy­ny ene ýü­rek­den ar­zuw ed­ýär. Ba­la­sy­nyň kesp-kär­li, il der­di­ne ýa­ra­ýan Wa­tan per­zen­di bol­ma­gy­ny ar­zuw­la­ýar.

Edep ― ömre medet

Edep adam gat­na­şyk­la­ry­nyň in­çe dü­şün­je­si­dir. Ol dur­muş hem ömür bilen bag­ly­dyr. Kal­by ga­nat­ly ene-mama­la­ry­myz edep bi­len bag­ly aja­ýyp dur­muş ýö­rel­ge­le­ri­ni kema­la ge­ti­ripdir­ler.

Luk­manlar bäsleş­diler

Ge­çen hep­dä­niň şen­be gü­ni Türk­me­na­bat şä­he­rin­däki «Le­bap» toý me­ka­nyn­da «2019-njy ýy­lyň iň gö­rel­de­li sag­ly­gy go­ra­ýyş iş­gä­ri» at­ly bäs­le­şi­giň we­la­ýat tapgyry ge­çi­ril­di.

Luk­manlar bäsleş­diler

Ge­çen hep­dä­niň şen­be gü­ni Türk­me­na­bat şä­he­rin­däki «Le­bap» toý me­ka­nyn­da «2019-njy ýy­lyň iň gö­rel­de­li sag­ly­gy go­ra­ýyş iş­gä­ri» at­ly bäs­le­şi­giň we­la­ýat tapgyry ge­çi­ril­di.

ROWAÇLYK SENASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda her bir günümiz şanly baýramlara, aýdym-sazly çärelere utgaşyp gelýär.

ÖSÜŞIŇ MILLI ÝOLUNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň bimöçber tagallalary netijesinde, barha rowaçlanýan batly gadamlar ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap aldy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.