Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 MAÝ 2019

“BAKYLYGA ÖWRÜLEN MERTLER TÜRKMEN ÝAŞLARY ÜÇIN GÖRELDE MEKDEBIDIR” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ý

Dostlukly Ýurduň wekilleriniň Iş sapary

Türkmen-­özbek halklaryny ýakyn goňşuçylyk bilen bir hatarda, edim­gylymlaryň, häsiýetleriň, medeniýetleriň, dilleriň, taryhy kökleriň meňzeşligi birleşdirýär. Iki ýurduň gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymyýetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýar.

Duşuşyk geçirildi

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň Etrek etrabynyň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda, 1941

Pile — gymmatly baýlyk

Hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk işgärleriniň öňünde goýan wezipelerinden ruhlanan ýüpekçileriň durmuşynda jogapkärli möwsüm dowam edýär.

Giňişleýin tanyşdyryldy

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň we etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda, Boldumsaz

Arkadagdan halk hoşal

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň gerimli özgertmeleri netijesinde, ýurdumyzyň her bir künjeginde uly işler durmuşa geçirilýär.

DURNUKLY ÖSÜŞIŇ AÝDYŇ ÝOLY

13 — 14-nji aprelde Aşgabatda «Söwda we hyzmat — 2019» atly sergi we halkara maslahat geçirildi. Ol Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi tarapyndan guraldy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.