2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Arhiw

05 MART 2019

TÜRKMENABAT ŞÄHERIŇ ÇAGALAR BAGLARYNYŇ ARASYNDA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Welaýat baş bilim müdirliginiň hem-de ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäherindäki ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň geňeşiniň guramagynda şäheriň çagalar baglarynyň arasynda bäsleşik geçirildi.

AÝDYŇ GELJEGIMIZE TARAP ÝOLDA

Bilşimiz ýaly, türkmen halky Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly bolan geçen ýyly belent sepgitler, şanly wakalar bilen jemledi.

RUHUBELENTLIK BILEN

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda okuw-maslahat geçirildi.

“BAGT ÖÝÜNDÄKI” DABARA

Durmuşy ala-ýaz edýän bahar paslynda 8-nji Mart-Halkara zenanlar baýramy owadan ýazly ülkämizde şatlyk-şowhunly bellenilýär.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

ZENAN MERTEBESINIŇ ROWAÇLY MENZILLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen zenanlary ýaşaýşyň, kämilligiň şuglasy hasaplanýar. Mähriban Watanymyzda zenanlar baradaky üns-alada, alnyp barylýan işler ata-baba ýol-ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar.

SUNGAT ESERLERINDEN DÜZÜLEN BÄSLEŞIK

Döwletli, döwranly ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen, gyz­gelinlere, enelere goýulýan hormat­sarpa bimöçberdir. Ýurdumyzda her ýyl uludan bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Watanymyzyň ähli ýerlerinde baýramçylyklara giň orun berilýär.

BAGTYÝAR BIZ ARKADAGLY DIÝARDA

Gahryman Arkadagymyzyň göreldesi bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlara uly hormat-sarpa goýulýar.

GELIN-GYZLARA SARPA BELENTDE

Hormatly Prezidentimiziň mährem enelerimize, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ussat gyz­gelinlere sylag­sarpasy belentde.

GEÇMIŞ TARYHYMYZA SYÝAHAT

Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurduryp beren Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň döwrebap binalary bagtyýar raýatlarymyza geçmişde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandy barada giň düşünje almaga ýardam berýär.

BAGTYÝAR ZENANLARYMYZYŇ HORMATYNA

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar biziň kärhanamyzda hem ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.