2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Arhiw

02 MART 2019

ENELER ŞAT – DÜNÝÄ ŞAT

Tebigatda ýaz paslynyň joşa gelýän wagtynda, ýagny, mart aýynda bellenilýän zenanlaryň baýramy mynasybetli Baýramaly şäherindäki «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda aýdym-sazly baýramçylyk çäresi geçirildi.

BAŞ MAKSAT-ÝAGTY GELJEK

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň fewral aýynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen geçiren duşuşygynda eziz Diýarymyzyň dünýäniň okgunly ösýän döwletleriniň hataryndaky mynasyp ornuny has-da pugtalandyrmaga, halkymyzyň bagtyýar durmuşyny ü

SERDAR ŞÄHERINIŇ WAGON ABATLAÝYŞ ZAWODYNDA WAGYZ – NESIHAT EDILDI

Golaýda mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň, şäheriň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi, şeýle-de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen

ÝUWUŞ SUWY TUTULÝAR

Saýat etrabynyň «Lebap» daýhan birleşiginiň 1­nji kärendeçiler toparynyň ekin meýdanlarynda zähmet gaýnap joşýar. Häzir ýerleri tekizlemek, ýuwuş suwuny tutmak işleri utgaşykly alnyp barylýar.

ARKADAG ÝOLY BILEN — BELENT ÖZGERIŞLERE TARAP

Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalar, gazanylan üstünlikler, halkymyzyň bolelin, bagtyýar we abadan durmuşda ýaşamagy hormatly Prezidentimiziň öňden görüjilikli hem-de beýik başlangyçlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.