Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 FEWRAL 2019

USSATLAR SAÝLANDYLAR

Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan işler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly täze rowaçlyklar bilen başlandy.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ÇEPER IŞLERIŇ DABARALARDAKY BEÝANY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň golaýda welaýat tapgyry geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ÝEŇŞI

Wekilbazar etrap medeniýet öýünde etrap zenanlar geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň ýylyň başyna yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi. Oňa eli çeper gelin-gyzlar gatnaşdylar.

ZENANLAR BÄSLEŞENDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hormatly Prezidentimiziň zenanlara goýýan sarpasyna jogap etmek we zenanlaryň başarnygyny, ukybyny açyp görkezmek maksady bileti, Watanymyzyň hem halkymyzyň öňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda «Ý

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň düzümine girýän ilkinji guramalarda geçirilýän hasabat ýygnaklary giň gerime eýe bolýar.

«ENELERIŇ GÖRELDESI — NESILLERIŇ ÝÖRELGESI» ATLY WAGYZ NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen şäher Medeniýet öýünde Tejen etrabynyň zenanlar guramasynyň hem-de etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda, «Eneleriň göreldesi — nesilleriň ýörelgesi» diýen at bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

“HALAL MAŞGALA – ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.