Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 FEWRAL 2019

«TÜRKMENISTAN — ROWAÇLYGYŇ WATANY» DIÝIP ATLANDYRYLMAGY MYNASYBETLI DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy etrap birleşmesiniň we Gyýanly Polimer zawodynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda, zawodyň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýip at

ROWAÇLYGYŇ ÝÜREKLERDÄKI JOŞGUNY

Türkmen zenanlarynyň ajaýyp döwrümize, bagtyýar durmuşa, hormatly Prezidentimiziň özleri hakdaky çäksiz hormatyna bolan hoşallyklaryny, ýurdumyzyň syýasy-jemgyýetçilik durmuşyna gatnaşygyny açyp görkezmek maksady bilen, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň ýyl

HAZAR TOLKUNLARY AJAÝYP ESENGULYNY WASP EDÝÄR

Mukaddes türkmen topragy halal zähmet çekýän adamlara bereket, rysgal-döwlet eçilýär. Ýurdumyzyň ähli ýerini hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri Gün kibi nury bilen çoýýar.

EDEPLI GYZ GYZYLDAN GYMMAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Çärjew etrap birleşmesiniň guramagynda, etrapdaky 29-njy orta mekdepde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Oňa ýaşuly nesliň wekilleri, mekdep okuwçylary ýaşlar gatnaşdylar.

«ÝYLYŇ ZENANY» BÄSLEŞIGIŇ ETRAP TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Berkarar ýurdumyzda zenanlarymyzyň, gelin-gyzlarymyzyň mertebesi belent tutulýar.

ENELERE SARPA GOÝULÝAR

Ajaýyp zamanamyzda, hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde, ýaş nesli terbiýelemekde milli däp-dessurlarymyza eýerilýär.

ARAGATNAŞYKÇYLARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIGI

Ýakynda «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylymyzyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän senagat, ulag we aragatnaşyk toplumynyň «Bagtyýar» myhman

ROWAÇLANÝAR, GÜLLEÝAR ŞAN- ŞÖHRATLY WATANYM

Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen maslahat «Rowaçlanýar, gülleýär şan-şöhratly Watanym» diýlip at

ÖSÜŞLERIŇ SAKASYNDA ARKADAG

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen parasatly ýörelgä esaslanýan ynsanperwer döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň netijesinde ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha artyp, halkara abraýy has-da pugtalanýar, hal

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylmagy halkymyzda buýsanç duýgularyny döretdi. Şu mynasybetli dabaraly çäreler giňden ýaýbaňlandyrylýar.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.