2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Arhiw

01 DEKABR 2018

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen halkyň saglygyny goramakda, berkitmekde uly işler bitirilýär. Häzirkizaman enjamlary bilen abzallaşdyrylan döwrebap hassahanalarda näsaglara ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty ýola goýulýar.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

DEMIR ÝOL PUDAGYNYŇ MAKSATNAMALAÝYN ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bolelin, abadan durmuşda ýaşaýan halkymyz ýokary ösüşleri bilen dünýäni haýrana galdyryp, bedew bady bilen öňe barýar.

HALKARA HYZMATDAŞLYGYNYŇ WEZIPELERI

Milli Liderimiziň pähim-paýhasyndan döreýän ajaýyp kitaplar halkymyzda uly ruhubelentlik duýgusyny döredýär.

Habarlaşmak üçin

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Geňeşleri we welaýatlar birleşmeleri bilen habarlaşmak üçin

Başlygyň kömekçisi:   

+9931244-87-77;

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.