2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Arhiw

08 MART 2018

GÜLLER GÖZELLIGI SENDEN ÖWRENER

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň hem-de TMÝG-niň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikdäki tagallalary arkaly welaýat döwlet drama teatrynda balkanabatly gyzlaryň arasynda şeýle şahyran

ŞEPAGAT UÝALARY BÄSLEŞDILER

Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň, saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat geňeşiniň hem-de welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň zenanlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda bäsleşik geçirildi.

BAHARA BÄSDEŞ ZENANLAR

Kalplara ylham, joşgun paýlaýan bahar paslynyň ilkinji günlerinde giňden toýlanylýan hem-de edep-ekramyň nusgasy saýylýan mährini zenanlarymyza, enelerimize bolan hormat-sarpanyň mynasyp beýanyna öwrülýän Halkara zenanlar gününiň şatlyk-şowhunly dabaralary giň gerime eýe bolýar

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Sizi göwünlere ylham berýän, galkynyşyň we juwanlygyň nyşany bolan ajaýyp bahar paslynda giňden bellenýän Halkara zenanlar güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Pasyllar soltany geldi

         Ine-de, baharyň ýene bir güni. Göwünlere şatlyk, ýüreklere joşgun paýlaýan bahar paslynyň gelmegi bilen türkmen topragy ýaşyl begrese bürenilip, älem-jahana täzeden jan girýär, daş-töwerek al-elwan gül-gülzarlyga beslenýär.

Eýjejik gyzjagazlar bäsleşdiler

           Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ähli künjeklerinde zenanlarymyza bagyşlanan baýramçylyk dabaralary, bäsleşikler giňden ýaýbaňlanýar.

ŞATLYK-ŞOWHUNLY DABARA

Güneşli Diýarymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Halkara zenanlar güni bolan 8-nji Marta bagyşlanan dabaraly çäreler Baýramaly şäherinde we etrabynda şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär.

GÖWÜNLERI GANATLANDYRDY

Gahryman Arkadagymyzyň zenanlara goýýan hormat-sarpasynyň belentdigi her bir çärede aýdylýar. Şeýle baýramçylyk çäresi Mary şäherindäki «Bagt köşgi» dabaralar merkezinde hem aýdym-saza, joşgunly tanslara beslendi.

KÖŇÜLLERIŇ SOLTANY

Adamzat nesline dowamat berýän eneler bahara juda meňzeş. Goja zeminiň üstünde gudrat bar bolsa, ol hökman enedir.

DABARA BESLENEN AGŞAM

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Galkynyş» toý mekanynda «Mirasyň bezegi-türkmen zenany» atly şygar astynda geçirilen baýramçylyk çäresi hem mähre baý pursatlaryň beýanyna ӧwrüldi.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.