2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Arhiw

03 MART 2018

BAŞARJAŇLARYŇ BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mährem enelerimize, ussat gelin-gyzlaryň belent sylag-sarpa goýulýar.

Определены лучшие женские команды

В административном центре северного региона страны прошли соревнования по во­лейболу среди женских команд, в составе которых выступали учителя средних школ.

Dokmaçy zenanlaryň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly hormat goýulýar, sarpalanylýar. Munuň şeýledigine gelin-gyzlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikler hem aýdyň güwä geçýär.

HÜNÄR KAMILLIGINI GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

TEBIGY GAZYŇ AKYMY ARTÝAR

Milli ykdysadyýetimizde gaz senagaty pudagy möhüm orny eýeläp, onuň çalt depginlerde ösdürilmegine döwlet Baştutanymyz iňňän uly ähmiýet berýär. Bu tötänden däldir.

MILLI GUWANÇ

Türkmenistanyň Saýlaw kodeksiniň kabul edilmegi bilen ýurdumyzyň saýlaw hukugynyň döwrebap kanunçylyk — binýady döredildi.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.