2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Arhiw

09 ÝANWAR 2017

GÖKDEREDE ÝAŇLANAN AÝDYM-SAZLAR

Arkadag Prezidentimiziň mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsüminiň ýatda galyjy, baý many-mazmunly çärelere beslenmegini gazanmak ugrundaky tagallalaryndan ugur alnyp, Gökdere jülgesindäki “Bagtyýar nesiller” atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde aýdym-sazly dabara geçirildi.

ÇAGALARA ŞATLYK EÇILDI

Kaka etrabynyň Hywaabat jülgesindäki «Ýaşyl ýaýla» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanan dabara geçirildi. Merkezde dynç alyp, saglygyny berkidýän çagalaryň gatnaşmagynda geçirilen bu aýdym-sazly dabarany Kaka etrap häkimligi, TDP-niň etrap komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap Geňeşi hem-de etrap medeniýet bölümi bilelikde guradylar.

DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISINDE 2016-NJY ÝYLDA HARBY WE HUKUK GORAÝJY EDARALARYŇ ALYP BARAN IŞLERINIŇ NETIJELERI SELJERILDI

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu gün geçirilen giňişleýin mejlisinde 2016-njy ýylyň jemleri jemlendi. Onda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň döwlet Baştutanymyzyň beren anyk tabşyryklary we görkezmeleri babatda şu döwürde ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlary diňlendi.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.