2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Arhiw

05 ÝANWAR 2017

TÄZELIKLER

Ylym-bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap geňeşiniň guramagynda medeni-sport çäresi geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda üstümizdäki ýylyň ''Saglygynyň we ruhubelentligiň ýyly'' diýip yglan edilmegi mynasybetli Atamyrat  şäheriniň medeniýet merkezinde“Sagdyn jemgyýet-berkarar döwlet“  atly  wagyz –nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň etrap Zenanlar guramasynyň bilelikde guran bu  çäresine  edara-kärhanalaryň işgärleri,jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýaşulular gatnaşdylar.

ÝAGŞY ARZUWLARYŇ BAÝRAMY

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Birata etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda, Täze ýyl baýramy mynasybetli aýdym-sazly dabara boldy. Etrabyň mekdepleriniň, çagalar baglarynyň körpeleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu dabarada ýaňlanan aýdym-sazlarda ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan mähriban Diýarymyzyň waspy ýetirildi.

FUTBOL BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde, bedenterbiýe we sporty ösdürmek babatda alnyp barylýan giň gerimli işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Munuň özi ýerlerde yzygiderli çäreler bilen has-da işjeňleşdirilýär.

BERKARAR DIÝARA TÄZE ÝYL GELDI

Täze ýyl baýramynyň şanyna Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramagynda «Nurlandyryp älemi, şatlandyryp ilimi» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy ýatda galyjy pursatlara baý boldy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylyny beýik ösüşlere beslän mähriban halkymyz Täze — 2017-nji ýyly süýji arzuw-umytlar bilen garşylady. Ýurdumyzda Täze ýyl baýramy mynasybetli geçirilen dabaralar ýurdumyzyň çar künjünde giň gerim aldy. Täze ýylyň şanyna geçirilýän dabaralar şu günler hem uly ruhubelentlige gurşalýar. Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynda ýerleşýän Türkmenbaşy Jins toplumynda toplumyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň hem-de ilkinji ýaşlar guramasynyň bilelikde guramagynda «Täze ýylda täze bolsun badyňyz, bereketden doly bolsun badyňyz» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy hem bu aýdylýanlaryň üstüni ýetirdi.

Taryhy wakalara beslenen aý

Şanly taryhymyzyň gatlaryna siňen 2016-njy ýylyň — Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynyň iň soňky aýy hem jemgyýetçilik-syýasy wakalara, ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde uly üstünliklere baý bolup, türkmen halkynyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşyna berk jebisleşendigine we agzybirligini ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi.

WATANY ÖZGERTMEKDÄKI BEÝIK IŞLER

Gahryman Arkadagymyzyň bimӧçber aladasy bilen 2016-njy ýyl Mirasa sarpa goýmak, Watany ӧzgertmek ýyly, Garaşsyzlyk ýyllarynda tanalmaz derejede ӧsen, ӧzgeren Daşoguz şäherimiz Garaşsyz Dӧwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edildi.

TÜÝS ÝÜREKDEN GOLDAÝARYS

Hormatly Prezidentimiziň geçen ýylyň 26-njy dekabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Dӧwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde 2017-nji ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýy­ly» diýip yglan etmek baradaky teklibi halk kӧpçüligi tarapyndan gyzgyn goldaw tapdy. Täze ýy­lyň bosagasynda bu hoş habar biziň ählimizi begendirdi.

SERTIFIKAT MUZEÝE GOWŞURYLDY

Daşoguz şäheri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde ӧsüp-ӧzgerýär, gӧzelleşýär, ajaýyp keşbe girýär. Pir-erenleriň, ulama-sahabalaryň nazary düşen keramatly torpagyň merkezi bolan bu şäher 2016-njy ýylda Garaşsyz Dӧwletleriň Arkalaşygynyň medeni paýtagty diýlip yglan edildi.

ÖZGERIŞLI AK ÝOLLARYŇ RÖWŞENI

Garaşsyz Diýarymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalar, şanly seneler bilen bezelýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallyga, adalata, dost-doganlyga gol ýapan merdana halkymyzyň eşretli zamanda ýaşaýandygynyň kepilidir.

AK ARZUWA BESLENIP GELDI TÄZE ÝYL

Täze ýyl baýramy mynasybetli welaýat döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda çagalaryň arasynda dabaraly çäre geçirildi. “Ak arzuwa beslenip geldi Täze ýyl” ady bilen geçirilen çärä körpeler bilen birlikde, ene-atalar we bilim işgärleri gatnaşdylar.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.