2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Arhiw

02 ÝANWAR 2017

BAÝRAMÇYLYK ARÇASYNDAKY ŞOWHUN

Täze, 2017-nji ýylyň ilkinji gününde şatlyk-şowhunly baýramçylyk dabaralarynyň biri-de Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň öňündäki meýdançada geçirildi. Şu mynasybetli ol ýerdäki belent başly baýramçylyk arçasynyňdaş-töweregini şatlyk-şowhun gurşap aldy.

BAGTYÝAR ÇAGALYGYŇ “MAWY YŞYGY”

Tejen şäherindäki döwrebap “Bagt ýoly” toý mekanynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň hem-de welaýatyň Gündogar sebit etraplarynyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň birleşmeleriniň bilelikde guramaklarynda “Hoş geldiň ilime, salam Täze ýyl!” atly şygar astynda geçirilen baýramçylyk dabarasyna bagtyýar nesiller — welaýatyň gündogar sebit etraplaryndan gelen çagalar baglarynyň körpeleri hem-de mekdep okuwçylary, şeýle hem olaryň ene-atalary, mugallymlary gatnaşdylar.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

TEJEN. Täze, 2017-nji ýylyň döwletimiziň ykdysadyýetinde, syýasatynda, medeniýetinde has ösüşli, şeýle hem rysgal-bereketli ýyl bolmagyny arzuwlap, geljekde döwletimiziň mynasyp, zähmetsöýer, Watanyny söýýän, ilhalar ýaşlary bolup ýetişmeklerini arzuw edip, haýyr-sahawat çäreleriniň çäginde, mümkinçiligi çäklendirilen çagalara hemaýat etmek üçin Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat we Tejen etrap birleşmeleriniň guramagynda Tejen şäherdäki «Bagt ýoly» toý mekanynda Tejen şäher, Altyn asyr, Tejen, Sarahs etraplarynyň zähmetkeşleriň wekilleriniň gatnaşmaklarynda welaýat derejesinde dabaraly ýagdaýda Täze ýyl baýramçylygy geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

KAKA. «Hoş geldiň, Täze ýyl!» at bilen etrabyň Medeniýet öýünde Täze ýyl baýramçylygyna bagyşlanyp dabara geçirildi. Ony etrap bilim bölümi, ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler  arkalaşygynyň etrap Geňeşi hem-de etrabyň medeniýet bölümi bilelikde guradylar.

BAGTYÝAR DÖWRÜMIZE GUWANÝARYS

Biziň tüwi öndürýän kärhanamyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gurlup, ulanylmaga berlen kärhanalaryň biri bolup, onuň önümçilik kuwwaty ýylda 30 müň tonna tüwini öndürmäge we saklamaga niýetlenendir. Kärhanada 150 töweregi işçi zähmet çekýär.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.