2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Serdar etrap Birleşmesi

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

Milli mirasa buýsanç

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesi etrap zenanlar guramasy bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan joşup çykan «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem çeper el

AJAÝYP KITAPDA ASYRLARYŇ WASPY BAR

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda merdana türkmen halky taryhy eýýamda-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsanperwerlik hem-de giň möçberli özgertmeler ýoly bilen nurana geljegine tarap ynamly öňe barýar.

MILLI MIRASYMYZYŇ WASPY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem asyrlaryň jümmüşin

AJAÝYP KITABA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIKLER

«Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Serdar şäher tapgyryna dürli kärlerde zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Bäsleşige gatnaşanlar hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyndan bir parçany labyzly okadylar.

Dabaraly maslahat

Golaýda Serdar şäherindäki Wagon abatlaýyş zawodynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly masl

Sagdyn nesil— sagdyn jemgyýet

  Serdar şäherinde «Sagdyn nesil—sagdyn jemgyýet» atly şygar astynda geçirilen wagyz-nesihat çäresine şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

OWADAN NAGYŞLY, SYPAÝY GÖRNÜŞLI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi­ni Merkezi geňeşi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Gülüň owadan!» atly bäsleşigiň Serdar etrap, şäher tapgyrlary-da uly ruhubelentlige beslendi.

«GÜLÜŇ OWADAN» BÄSLEŞIGI

Serdar şäherindäki orta mekdepleriň we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynyň bilim işgärleriniň arasynda Serdar şäher bilim bölümi ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Ser­dar etrap Geňeşi bilen bilelikde «Gülüň owadan» atly bäsleşigi geçirdi. Bäsleşige gatnaşanlar çykyşlarynda hünäriniň özboluşlylygyny milli, medeni, maddy we ruhy gymmatlyklarymyzyň mysalynda beýan etdiler, taýýarlanan wideo maglumatlaryny görkezdiler.

«DÜRDÄNE»ÇAGALARY GARŞYLADY

Tomus paslynyň başlanmagy bilen, Serdar şäheriniň günortasynda ýerleşýän «Dürdäne» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkeziniň gujagy hem şadyýan çagalardan doldy. Welaýatymyzyň etrapdyr şäherlerinden gelen çagalar dynç alyş merkezinde günlerini şadyýan geçirýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.