2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Serdar etrap Birleşmesi

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

GYMMATLY ESER

Serdar şäher medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan dörän «Enä tagzym— mukaddeslige tagzym» atly täze eserine bagyşlanan dabara guraldy.

GALLAÇY DAÝHANLARYŇ ARASYNDA

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek üçin yzygiderli alada edýär. Bu pudagyň tehniki binýadynyň üsti täze döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilýär.

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR NESILLERI

Serdar şäher häkimliginiň, Serdar şäher-etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda 2018-nji ýylda orta mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň we welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebin

Täsirli duşuşyk

Ýakynda Serdar şäher bilim bölüminiň mejlisler zalynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI ZENANLAR

Serdar etrabynda TMÝG-niň etrap geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan «Berkarar Watanymyzyň bagtyýar zenanlary» diýlip atlandyrylan aýdym-sazly baýramçylyk çäresi «Mynasyp» toý mekanynda giňden ýazylan toý saçagynyň başynda guraldy.

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

Milli mirasa buýsanç

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesi etrap zenanlar guramasy bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan joşup çykan «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem çeper el

AJAÝYP KITAPDA ASYRLARYŇ WASPY BAR

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda merdana türkmen halky taryhy eýýamda-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsanperwerlik hem-de giň möçberli özgertmeler ýoly bilen nurana geljegine tarap ynamly öňe barýar.

MILLI MIRASYMYZYŇ WASPY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem asyrlaryň jümmüşin

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.