2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Serdar etrap Birleşmesi

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR NESILLERI

Serdar şäher häkimliginiň, Serdar şäher-etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda 2018-nji ýylda orta mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň we welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebin

Täsirli duşuşyk

Ýakynda Serdar şäher bilim bölüminiň mejlisler zalynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI ZENANLAR

Serdar etrabynda TMÝG-niň etrap geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan «Berkarar Watanymyzyň bagtyýar zenanlary» diýlip atlandyrylan aýdym-sazly baýramçylyk çäresi «Mynasyp» toý mekanynda giňden ýazylan toý saçagynyň başynda guraldy.

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

Milli mirasa buýsanç

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesi etrap zenanlar guramasy bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan joşup çykan «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem çeper el

AJAÝYP KITAPDA ASYRLARYŇ WASPY BAR

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda merdana türkmen halky taryhy eýýamda-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsanperwerlik hem-de giň möçberli özgertmeler ýoly bilen nurana geljegine tarap ynamly öňe barýar.

MILLI MIRASYMYZYŇ WASPY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň etrap geňeşiniň bilelikde guramaklarynda hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem asyrlaryň jümmüşin

AJAÝYP KITABA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIKLER

«Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň Serdar şäher tapgyryna dürli kärlerde zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar. Bäsleşige gatnaşanlar hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyndan bir parçany labyzly okadylar.

Dabaraly maslahat

Golaýda Serdar şäherindäki Wagon abatlaýyş zawodynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly masl

Sagdyn nesil— sagdyn jemgyýet

  Serdar şäherinde «Sagdyn nesil—sagdyn jemgyýet» atly şygar astynda geçirilen wagyz-nesihat çäresine şäher häkimliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, hukuk goraýjy edaralaryň, bilim we saglygy goraýyş ulgamlarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.