2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Serdar etrap Birleşmesi

SERDAR ŞÄHERINIŇ WAGON ABATLAÝYŞ ZAWODYNDA WAGYZ – NESIHAT EDILDI

Golaýda mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň, şäheriň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi, şeýle-de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen

KÖRPELERIŇ ARASYNDA DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň ilkinji günleri ýakymly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyz bagtyýarlykda zähmet çekýär.

MEDENI-SPORT ÇÄRESI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň her bir güni şanly wakalara, dabaraly çärelerdir sagdynlygy wagyz edýän sport çärelerine beslenýär.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň, Zenanlar guramasynyň şäher bölüminiň, şeýle-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Serdar şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Enä tagzymmuka

WATAN IŇ BEÝIK MUKADDESLIKDIR!

Geçen çarşenbe güni welaýatyň Serdar etrabynyň «Goç» daýhan birleşiginiň tejribeli kärendeçisi Sary Saryýewiň 17 gektar ekin meýdanynda galla ekişine başlanmagyna bagyşlanyp geçirilen dabara welaýat we etrap häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, arçynlyklaryň jogapkär w

GYMMATLY ESER

Serdar şäher medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň pähim-paýhasyndan dörän «Enä tagzym— mukaddeslige tagzym» atly täze eserine bagyşlanan dabara guraldy.

GALLAÇY DAÝHANLARYŇ ARASYNDA

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek üçin yzygiderli alada edýär. Bu pudagyň tehniki binýadynyň üsti täze döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilýär.

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR NESILLERI

Serdar şäher häkimliginiň, Serdar şäher-etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda 2018-nji ýylda orta mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň we welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebin

Täsirli duşuşyk

Ýakynda Serdar şäher bilim bölüminiň mejlisler zalynda Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi bilen bilelikde guramagynda hormatly Prezidentimiziň alyp barýan il-

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI ZENANLAR

Serdar etrabynda TMÝG-niň etrap geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan «Berkarar Watanymyzyň bagtyýar zenanlary» diýlip atlandyrylan aýdym-sazly baýramçylyk çäresi «Mynasyp» toý mekanynda giňden ýazylan toý saçagynyň başynda guraldy.

Страницы




You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.