2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Bäsleşik

KÖRPELER BÄSLEŞDILER

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky Çagalar ýetginjekler öýünde «Merdana nesil» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň guramagynda geçirilen bu bäsleşige etrabyň çagalar baglaryndan körpeler gatnaşdylar.

BAGBANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda tebigaty goramak babatda alnyp barylýan işleri wagyz etmek, ussat bagbanlary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olaryň iş tejribelerini giňden ýaýratmak, bu ugurda suw serişdelerini tygşytlamak boýunça innowasion usu

ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti, «Bereketli toprak» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde bagbanlaryň arasynda guran bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyrynyň jemi jemlenildi.

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Ynsan saglygy diýlende, ilki bilen, sagdyn durmuş ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

BÄSLEŞIK YGLAN EDILDI

2018-nji ýylda welaýatymyzda ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we zaýasyz ýygnamagy amala aşyrmak maksady bilen «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň altyn dänesini çalt ýygnalyň!» atly şygar astynda zähmet bäsleşigini geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY

TALYP ÝAŞLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda Daşoguzyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde «Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi, eziz Diýar» atly şygar bilen dӧredijilik bäsleşigi geçirildi.

BÄSLEŞIGIŇ WELAÝAT TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň: «Tebigata aýawly çemeleşmek geljekki nesilleriň abadançylygy hakyndaky aladadyr» diýen sӧzlerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky dӧwlet komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, «Be

ÇEPER ELLI ZENANLAR BÄSLEŞDILER

         Müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli gymmatlyklarymyzyň  içinde halydyr keçelerimiz aýratyn orny eýeleýär.

OKUWÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Boldumsaz etrap sport mekdebinde okuwçylar toparlarynyň arasynda sportuň milli göreş, kiçi futbol, gandbol hem-de şaşka we küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

BAGTYÝAR MAŞGALALARYŇ BÄSLEŞIGI

Tejen şäherindäki döwrebap medeni­ýet öýünde şäheriň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşi­giniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryn

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.