2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Bäsleşik

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

BAGBANÇYLYKDAN ABRAÝ ALANLAR

Eziz Diýarymyzda Halkara Bitaraplyk güni, ýagny Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 23 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň,

ZENANLARYŇ HÜNÄR USSATLYGY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bitin çörek — bitin rysgal» atly bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyrynda welaýatymyzdan gatnaşan zenanlar — Gökdepe etrabyn

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemlenmegi mynasybetli dabara geçirildi.

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

TALYPLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň işini kämilleşdirmek barada öňde goýan wezipelerini we anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň işini kämilleşdirmek, öňdebaryjy iş tejribelerini ornaş

ENE MUKADDESLIGI HORMATLANÝAR

Ol gün demir ýol menzilinden Daşoguz welaýatynda geçiriljek çärelere gatnaşmaga barýanlaryň ýüz-gözleri şatlykdan nurlanypdy.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

16-njy noýabrda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji saglyk öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we Derman senag

BAGŞYLAR JOŞA GELENDE

Türkmen halkynyň gadymyýetden gözbaş alyp gaýdýan milli aýdym-saz sungatynda welaýatymyzyň bagşy-sazandalarynyň mynasyp orny bar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.