2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Bäsleşik

ENE — DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

Bahar paslynyň ajaýyp çagynda bellenilýän Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasynda aýratyn uly ruhubelentlige beslendi.

GELIN-GYZLARA SARPA BELENTDE

Hormatly Prezidentimiziň mährem enelerimize, ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ussat gyz­gelinlere sylag­sarpasy belentde.

GÜLLERE GÖRK BEREN ZENANLAR

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň yglan eden «Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň Mary welaýat tapgyry geçirilip,ol ýurdumyzda zenanlara goýulýan hormat-sarpanyň, abraý-mertebäniň belentdigini bütin aýdyňlygy bilen açyp görkezdi.

ÝYLYŇ ZENANY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän ýylymyzda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň zenany» atly bäsleşigi täze many-mazmuna eýe bolýar.

«IŇ GOWY TELEOPERATOR»

Ýaňy-ýakynda, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Türkmenistanyň Kardeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleoperator» atly

DOKMAÇY ZENANLARYŇ DÖWRESINDE

Düýn paýtagtymyzdaky Ruhabat dokma toplumynda geçirilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik ýurdumyzyň dokma toplumynyň beýik ösüşleriň ýolundadygyny ýene bir ýola bütin aýdyňlygy bilen görkezdi.

BAGTYÝARLYK DÖWRÜNIŇ ÇEPER ELLI ZENANLARY

Gökdepe etrap merkezindäki Medeniýet köşgünde Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyzyň döwleti dolandyryş edaralarynda, halk hojalygynyň dürli pudaklarynda, ylymda, bilimde, medeniýetde, jemgyýetçilik işlerinde we beýleki ugurlarda zenanlarymyz yhlasly zähmetleri bilen mähriban Watanymyzyň gülläp ösmegi, dünýäde p

ÇEPER IŞLERIŇ DABARALARDAKY BEÝANY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň golaýda welaýat tapgyry geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ÝEŇŞI

Wekilbazar etrap medeniýet öýünde etrap zenanlar geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň ýylyň başyna yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi. Oňa eli çeper gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.