2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!


PUDAKLAÝYN K.A. >>

04.12.2018
Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete...
04.12.2018
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

04.12.2018
Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete...
04.12.2018
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

20.10.2018
Ynha, bu günki gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejesinde geçirilýän dürli sport bäsleşikleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň,...
11.08.2018
Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň,...

KANUNÇYLYK >>

08.11.2018
Durmuş-zähmet gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek boýunça üçtaraplaýyn topar hakynda     Şu Kanun durmuş-zähmet gatnaşyklaryny...
25.09.2018
Döwletli işiň başy tutulanda, halk köpçüligine, ýaşululara geňeşmek bilen bagly gadymy ýörelgeler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hem täze...

Sport >>

03.12.2018
Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň sport desgasynda zenanlaryň arasynda futzal boýunça...
01.12.2018
Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
DEKABR 2018
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.