2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly


PUDAKLAÝYN K.A. >>

19.03.2019
Ýakynda paýtagtymyzdaky 11-nji Saglyk öýünde Milli bahar baýramçylygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler...
19.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2019-njy ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

12.03.2019
Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyza, il-halkymyza bolan belent söýgüsiniň, irginsiz üns-aladasynyň netijesinde halkymyzyň durmuşy barha rowaçlanyp...
11.03.2019
Bahar paslynyň ajaýyp çagynda bellenilýän Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasynda aýratyn uly ruhubelentlige beslendi....

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

21.02.2019
Ajaýyp «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Daýanç» sagaldyş merkezinde...
05.02.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär. Diýarymyzda ýetilen...

KANUNÇYLYK >>

26.02.2019
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly içeri we daşary syýasatlarynyň netijesinde milli...
26.02.2019
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary zähmetkeşler birleşiginiň taryhy taýdan emele gelen guramaçylyk görnüşi bolup, şol bir wagtda jemgyýetimiziň...

Sport >>

09.03.2019
Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygy bilen...
09.03.2019
Hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, sport mekdeplerinde, edara-kärhanalarda...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
MART 2019
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.