Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

16.08.2019

Tejen şäheriniň 1500 orunlyk sport desgasynda şäher häkimliginiň, şäher sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň sportuň...

15.08.2019

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Türkmenistanyň Oba hojalyk we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň «Bereketli toprak»...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

16.08.2019

Tejen şäheriniň 1500 orunlyk sport desgasynda şäher häkimliginiň, şäher sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň sportuň...

16.08.2019

Gü­neş­li Di­ýa­ry­myz asu­da­ly­gyň, abadan­çy­ly­gyň, bag­ty­ýar­ly­gyň we gö­zel­li­giň meka­ny hök­mün­de bu gün Ýer ýü­zün­de şan-şöh­ra­ta eýe...

16.08.2019

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň, Mer­ke­zi ge­ňe­şi­niň, Kär­deş­ler arkalaşyklarynyň Mil­li mer­ke­zi­niň hem-de Ma­ry we­la­ýa­ty­...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 13.08.2019

  Myhmany güler ýüz bilen garşy almak pederlerimiziň bize goýan mirasy. Bu asylly ýol-ýörelge indi...
 • 08.08.2019

  Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me...
 • 07.08.2019

  Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş günleri dowam...

KANUNÇYLYK

Sport

16.08.2019

Tejen şäheriniň 1500 orunlyk sport desgasynda şäher häkimliginiň, şäher sport we ýaşlar...

06.08.2019

Geçen hepdede «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Nesil» dynç alyş...

03.08.2019

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 1-nji sport desgasynda, Daşoguz...

01.08.2019

Ýaňy-ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň serkerdelik edýän harby bölüminde...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.