2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly


PUDAKLAÝYN K.A. >>

03.04.2019
Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça...
01.04.2019
Awazada Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda okuw maslahaty geçirildi. “Türkmenistan —...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

30.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işler, iri möçberli...
30.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan—rowaçlygyň Watany» ýylynda sagdyn durmuş, sagdyn jemgyýet ýörelgelerini mekdep...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

21.02.2019
Ajaýyp «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň...
05.02.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly...

KANUNÇYLYK >>

26.02.2019
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasatly içeri we daşary syýasatlarynyň netijesinde milli...
26.02.2019
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary zähmetkeşler birleşiginiň taryhy taýdan emele gelen guramaçylyk görnüşi bolup, şol bir wagtda jemgyýetimiziň...

Sport >>

30.03.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, amala aşyrylýan il-...
26.03.2019
Golaýda Milli sport oýunlarynyň Daşoguz Şäher tapgyry geçirildi. Oýunlar sportuň milli...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
APREL 2019
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.